1. IDENTIFICACIÓ

Responsable: Rafael Fernández Martín (des d'ara, "DTV")

Domicili Social: C/ Lourdes, 9 Local-1, CP: 08330 - Premiá de Mar - Barcelona

C.I.F: 38500540N

2. INFORMACIÓ I CONSENTIMENT

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (en endavant, "LOPD"), mitjançant l'acceptació de la present Política de Privacitat l'Usuari (en endavant, "l'Usuari") presta el seu consentiment informat, exprés, lliure i inequívoc perquè les dades personals recollides a través del lloc web dtv.cat (en endavant, el "Lloc Web") siguin incloses en un fitxer titularitat de DTV degudament inscrit davant l'Agència Espanyola de Protecció de dades, i respecte del qual es garanteix que han estat aplicades les mesures de seguretat, tant organitzatives com tècniques, requerides pel Reial Decret 1720/2007 (en endavant, "RLOPD").

Totes les dades personals sol·licitades a l'Usuari en el Lloc Web són obligatoris, i no és possible l'accés o registre a Lloc web si no es faciliten aquestes dades.

Així mateix, quan les dades personals siguin recollides a través de formularis que es puguin habilitar en el Lloc Web amb motiu del desenvolupament de la seva activitat, serà necessari que l'Usuari aporti, almenys, aquells marcats amb un asterisc ja que, si no es subministressin aquestes dades considerades necessàries, no podrem prestar el servei a l'Usuari a través del Lloc Web.

L'Usuari garanteix que les dades personals facilitades a DTV són certes i exactes, de manera que DTV no es farà responsable de qualsevol incidència derivada de la inexactitud o falsedat de la informació proporcionada per l'Usuari.

L'Usuari, com a únic responsable del tractament, serà responsable de complir amb tota la normativa de protecció de dades aplicable. A més, l'Usuari accepta obtenir tots els consentiments, autoritzacions i / o aprovacions legalment necessàries abans d'incloure dades personals en el Lloc Web o utilitzar el Lloc Web.

Les dades personals de l'usuari o de tercers que siguin cedits per l'Usuari seran tractades per DTV a través de Web únicament per a les següents finalitats:

  • Gestionar les altes d'Usuaris en el Lloc Web.
  • Dur a terme les funcionalitats del lloc web destinades a la prestació dels serveis oferts en el mateix.
  • Donar compliment a les obligacions legalment establertes.

En cap cas farem alguna de les següents activitats:

  • Cedir les dades a altres persones o entitats, sense el consentiment previ dels Usuaris.
  • Transferir-los a altres estats, sense el consentiment previ dels Usuaris.

L'Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes, completes i actualitzades, sent aquest responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar com a conseqüència de l'incompliment d'aquesta obligació.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l'Usuari garanteix que ha informat a aquest tercer dels aspectes continguts en aquest document i obtingut la seva autorització per facilitar les seves dades al responsable per als fins anteriorment assenyalats.

DTV no pot garantir l'absoluta invulnerabilitat dels sistemes, per tant, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis derivats d'alteracions que tercers puguin causar en els sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers.

3.POLÍTICA DE COOKIES

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal i la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació, totes les dades de caràcter personal obtingudes mitjançant les cookies durant la utilització de Web, seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de cookies.

4.EXERCICI DE DRETS

De conformitat amb el que disposa la LOPD, l'informem que pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició, sol·licitant-ho per escrit a través de qualsevol dels mitjans següents, adjuntant en tot cas una còpia de document acreditatiu de la seva identitat i concretant el dret o drets que desitja exercir, directament a DTV a través del següent e-mail: dtv@dtv.cat

5.ACCEPTACIÓ DE LA POLÍTICA DE PRIVACITAT

L'Usuari reconeix i accepta haver llegit i comprès la present Política de Privacitat el contingut constitueix la totalitat de l'acord entre l'Usuari i DTV fa a l'ús i tractament de la seva informació personal dins del lloc web.

L'Usuari expressament accepta obligar-se en els termes de la present Política de Privacitat, en tota la seva extensió i abast, sense exceptuar qualsevol de les seves disposicions.

A més de les disposicions contingudes en la present Política de Privadesa, l'Usuari s'obliga a donar compliment a l'Avís Legal.

DTV es reserva el dret d'actualitzar i realitzar canvis en la Política de Privadesa fins i tot sense que hi hagi notificació prèvia a l'Usuari. Aquestes modificacions s'han de fer efectives en el moment de la seva publicació en el Lloc Web, on estaran disponible per a l'Usuari en tot moment. En aquest sentit, recomanem a l'Usuari consultar regularment el contingut de la Política de privadesa per estar al cas de qualsevol modificació que afecti el processament de dades dins del lloc web.

Darrera actualització: 25 jun 2018